Hukuki Yapımız

ADEN Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, 2014 yılında Ankara’da kurulmuştur. Şirketin kuruluşuna ilişkin Esas Sözleşme 15.10.2014 gün ve sayılı 8673 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketin MERSİS Numarası 0007062653300001’dir.

Şirketimiz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan (KGK) 2015  yılında bağımsız denetim yetkisi almış olup Bağımsız Denetim Kuruluşu Sicil Numarası: BDK/2015/168’dir. Şirketimiz, KGK bağımsız denetim kuruluşları sicilinde “faal” bağımsız denetim kuruluşu olarak yer almaktadır.

Faaliyet Konumuz

ADEN Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşu olarak; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması suretiyle bağımsız denetim faaliyeti yürütmektedir.

Ortaklık Yapımız

Şirketin ortakları yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşmakta olup ortaklarımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Tablo 1: ADEN Denetim A.Ş. Ortakları ve Yönetim Kurulu

Ortaklarını Adı Soyadı Unvanı Yönetimdeki Görevi
Vejdi ÖZZADE YMM Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Serdar ÖZDEMİR YMM Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gülsen ÖZZADE SMMM Yönetim Kurulu Üyesi
Erol Emrah CEBECİ SMMM Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ASARKAYA YMM

Adnan DUMAN SMMM

Hüseyin GÜNDÜZ SMMM

Mehmet OLMUŞ SMMM

Rüştü AYDIN SMMM

Satılmış AKYÜZ SMMM